Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji
działalności statutowej – Wrocławska Fundacja Filmowa z siedzibą we
Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 35A

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławska Fundacja Filmowa z
siedzibą przy ul. T. Kościuszki 35A, 50-011 Wrocław, KRS 0000441701, REGON
022020215, NIP 898-220-19-50.
Może Pani/Pan się skontaktować z Fundacją w następujący sposób:
● listownie piszac na adres: ul. T. Kościuszki 35A, 50-011 Wrocław
● mailowo przez e-mail: wrocff@wrocff.com.pl
● bezposrednio: ul. T. Kościuszki 35A we Wrocławiu.

2. Inspektor Ochrony Danych
Wrocławska Fundacja Filmowa wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Funkcje
Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Julia Bartosz. Jest to osoba, z ktora moze
Pani/Pan sie kontaktowac we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw
związanych z przetwarzaniem danych.
Z Inspektorem Ochrony Danych mozna sie kontaktowac w następujący sposób:
● listownie na adres: T. Kościuszki 35A we Wrocławiu
● przez e-mail: bartosz@wrocff.com.pl

3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Celem przetwarzania zebranych Danych Osobowych jest realizacja działalności
statutowej Wrocławskiej Fundacji Filmowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i e
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Podanie Danych Osobowych i ich jest przetwarzanie jest niezbędne do organizacji
zajęć statutowych w celu przedstawiania oferty, umożliwienia kontaktu, informowania o
sprawach organizacyjnych, zmianach planów oraz informowania o ważnych
wydarzeniach organizowanych przez Fundację w ramach jego działalności statutowej.

5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych
Dane w postaci imienia, nazwiska oraz numeru telefonu są pozyskiwane w celu
zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 i mogą być przekazane do
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław)
oraz do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dane te będą przechowywane przez
okres 14 dni od daty imprezy.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych:
● dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych
osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych,
● żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku
cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania,
● zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na
Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana
dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na
potrzeby marketingu bezpośredniego,
● przenoszenia swoich danych osobowych,
● wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrona danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
● prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
● prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania
usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
● prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, prosze skontaktowac sie z nami lub z naszym
inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).